top of page
Heart & Hands
last ned.png

KOMPETANSEFONDET

STATUTTER FOR KOMPETANSEFONDET

 


§1 UTDELING
Kompetansefondet er innstiftet av Norsk Forening for Service og Renhold i 2011 og kan deles ut løpende av NFSRs styre etter søknad, første gang i 2011.

 

§2 ØKONOMI
– Grunnkapitalen i fondet er ved innstiftelse pålydende kr 1 000 000,-.
– Grunnkapitalen skal være på minimum kr 500 000,-.
– Fondet har til rådighet kr 50 000,- per år til stipender og aktiviteter. Hvis det i løpet av et år ikke foreligger kvalifiserte søknader kan styret beslutte å overføre midlene til neste års utdeling.
– Stipender er begrenset oppad til Kr 10 000,- per person.
– NFSRs styre skal redegjøre for bruken av fondet på Generalforsamlingen.

 

§3 MOTTAKERE
– Stipend kan tildeles medlemmer av NFSR, med betalt medlemskontingent. Gjelder ikke passive medlemmer og interessemedlemmer.
– Stipend kan tildeles enkeltpersoner for utvikling og kompetanseheving innenfor faget på alle nivå i bransjen.
– Stipend kan tildeles studenter og personer som tar videreutdanning, og som har sitt virke innen faget og bransjen.
– Styret kan beslutte å bruke midlene eller deler av disse til å dekke utgifter til forelesere i forbindelse med seminarer i Lokale Nettverk eller arrangementer i regi av foreningen.
– Stipend kan ikke deles ut til medlemmer av styret.

 

§4 JURY
Mottakere velges ut av styret i NFSR.
 

§5 SØKNAD
Søknad må være begrunnet og inneholde kostnadsoverslag som må kunne dokumenteres. Det skal leveres en kortfattet rapport senest 2 måneder etter endt utdannelse/aktivitet.

 

§6 TILBAKEBETALING AV TILDELT STIPEND
Dersom mottaker av stipend ikke gjennomfører eller fullfører de aktiviteter som stipendet var tiltenkt, skal stipendet betales tilbake til NFSR i sin helhet.

 

§7 ENDRINGER
Forslag om endringer av statuttene, kan kun besluttes av Generalforsamlingen.

 

§8 NEDLEGGELSE
Forslag om å nedlegge kompetansefondet kan kun besluttes av Generalforsamlingen
 

Søknad sendes post@nfsr.no.

 

bottom of page